Close

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Ve Çalışanlarımıza Yararları Çağlar Kalkan (23 Eylül 2015)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir İl Genç Girişimciler Kurulu başkan yardımcısı, Tekstil Mühendisi ve A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Çağlar KALKAN ile yaptığımız söyleşide; özellikle Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ne olduğunu ve çalışanlarımaza yararlarını sorduk.

KALKAN yaptığı açıklamada; Avrupa Komisyonunun 2008/C111/01 sayılı kararında, ülkelerin ulusal yeterlilik çerçevelerini oluşturmaları suretiyle ulusal yeterliliklerin 2010 yılına kadar Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) seviyeleri ile ilişkilendirilmesi ve 2012 yılı itibariyle de ülkelerin tüm yeterlilik belgelerinin Avrupa Yeterlilik Çerçevesi  seviyelerine uygun bir referans taşıması yönünde gerekli önlemlerin alınması istenmiştir. dedi.

Avrupa Birliği aldığı bu karar ile; Avrupa Yeterlilik Çerçevesi  (AYÇ) nin özellikle çalışanların Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde rahat hareket ederek iş bulmalarını ve hayat boyu eğitimin sürdürülmesi amaçlanmıştır. dedi.

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi  (AYÇ) nin Türkiyede koordinasyon merkezinin Mesleki Yeterlilik kurumu olduğunu söyleyen KALKAN, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi  (AYÇ) ninEuropass, Erasmus ve ECTS gibi mevcut Avrupa hareketlilik araçlarını tamamlayıcı ve pekiştirici konumdadır. dedi.

Avrupa Yeterlilik Çerçevesine paralel olark meydana getirilen MESLEKİ YETERLİLİKLER ile çalışanların yaptıkları işlerdeki seviyeleri ve bilgi ölçütleri belirlenirken ULUSAL YETERLİLİKLER ile de çalışanların mesleki yeterlilliğe esas bilgilerinin sınav yapılması ölçütlerinin belirlendiğini söyleyen KALKAN, Mesleki Yeterlilik Kurumunun kısa bir zaman içerisinde toplumun farkında olmadığı büyük işler başardığını ve başarmaya devam ettiğini dile getirdi.

Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sistemi ülkemiz sathında uygulanmaya başlandığında öncelikle KOBİlerin sonra da üretim kalitesinin artması ile ülke ekonomisinin kazanacağını söyleyen KALKAN, sistemin iyi işletilebilmesi için herkesin üzerine düşen görev ve sorumluğuluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) Referans Seviyeleri konusunda bilgi veren KALKAN, konuyu aşağıdaki şekilde tablo halinde sundu.

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Referans Seviyelerinde:

Bilgi: Bir iş alanına ilişkin olgular, ilkeler, süreçler ve genel kavramlar hakkında bilgi (kuramsal ve/veya fiili bilgi) olarak tanımlanmaktadır.

Beceri: Belirli bir konuda veya görevde performans gösterebilmek için gerekli olan bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve pratik (el becerisi ve yöntem, malzeme, araç ve gereçlerin kullanımı) beceriler olarak tanımlanmaktadır.

Yetkinlik: “özerklik ve sorumluluk” ile ilgili olarak tanımlanmaktadır.

 

Seviye Seviye Tanımlayıcı[1]
Bilgi Beceri Yetkinlik
8. seviye Çalışan, bir alan ve alanlar arasındaki etkileşim hakkında en üst düzeyde öne çıkan bilgiye sahiptir.

 

Çalışan, araştırma ve/veya yenilik yaparken önemli sorunları çözmek ve mevcut bilgi veya profesyonel uygulamayı genişletmek ve yeniden tanımlamak için gereken, sentez ve değerlendirme dâhil, en gelişmiş ve uzmanlaşmış beceriye ve tekniğe sahiptir.

 

Çalışan yüksek düzeyde yetki, yenilik, özerklik, akademik ve profesyonel bütünlük sergiler. Araştırma ve yeni fikir ve süreçlerin gelişiminde sürekli bir sorumluluk (bağlılık) taşır.
7. seviye Çalışan, özgün düşünmeye ve/veya araştırma yapmaya temel teşkil eden ve bir kısmı belli bir alanda öne çıkan yüksek derecede uzmanlaşmış bilgiye sahiptir.

Bir alanla ilgili bilgiler ve farklı alanlar arasındaki etkileşim hakkında ciddi farkındalığa sahiptir.

Çalışan, yeni bilgi ve yöntemler geliştirmek ve farklı alanlardaki bilgileri birleştirmek amacıyla yürütülen araştırma ve/veya yenilik faaliyetleri için gereken uzmanlaşmış sorun çözme becerilerine sahiptir. Çalışan öngörülemeyen, karmaşık ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren iş faaliyetlerini yönetir ve değiştirir.
Çalışma gruplarının profesyonel bilgi ve uygulamalarına katkıda bulunmada ve/veya stratejik performanslarını değerlendirmede sorumluluk alır.
6. seviye Çalışan, bir alandaki teori ve ilkeleri eleştirel bir yaklaşımla anlamayı içeren ileri düzey bilgiye sahiptir. Çalışan, uzmanlık gerektiren bir alanda karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gereken ustalığı (hakimiyeti) ve yeniliği ortaya koyan ileri düzey becerilere sahiptir. Çalışan karmaşık teknik veya profesyonel faaliyet veya projeleri yönetir. Öngörülemeyen iş faaliyetlerinde karar verme sorumluluğu alır. Bireylerin ve grupların profesyonel gelişimlerini yönetmede sorumluluk alır.
5. seviye Çalışan, bir alanda kapsamlı, uzmanlaşma gerektiren, pratik ve teorik bilgiye ve bilgi temelinin sınırlarıyla ilgili farkındalığa sahiptir. Çalışan, soyut sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmek için gereken kapsamlı bir dizi bilişsel ve pratik becerilere sahiptir. Çalışan öngörülemeyen değişimin bulunduğu iş faaliyetlerini yönetir ve denetler. Kendisinin ve diğerlerinin performansını değerlendirir ve geliştirir.
4. seviye Çalışan, bir alan içerisinde geniş kapsamlı, pratik ve teorik bilgiye sahiptir. Çalışan, bir alanda belirli problemlere çözüm üretmek için gerekli olan bir dizi bilişsel ve pratik becerilere sahiptir. Çalışan çoğunlukla öngörülebilir, ancak değişime tabi olan bir işi yaparken öz- idare kullanır. İş faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için bir miktar sorumluluk alarak diğerlerinin rutin işlerini denetler.
3. seviye Çalışan, bir alanda olgulara, ilkelere, süreçlere ve genel kavramlara dair bilgiye sahiptir. Çalışan, temel yöntemleri, araçları, malzeme ve bilgileri seçerek ve uygulayarak problemleri çözmek ve görevleri tamamlamak için gereken bir dizi bilişsel ve pratik becerilere sahiptir. Çalışan görevlerin tamamlanmasıyla ilgili sorumluluk alır ve problemlerin çözümünde kendi davranışlarını ortama uyarlar.
2. seviye Çalışan, bir alanda temel pratik bilgiye sahiptir. Çalışan, basit kuralları ve aletleri kullanarak görevleri yerine getirmek ve rutin problemleri çözmek için ilgili bilgileri kullanmada gereken temel bilişsel ve pratik becerilere sahiptir. İş gözetim altında sınırlı özerklik ile yapılır.
1. seviye Çalışan, temel genel bilgiye sahiptir. Çalışan, basit görevleri yerine getirmek için gereken temel becerilere sahiptir. İş doğrudan gözetim altında belirli kurallarla tanımlanmış şekilde yapılır.

 


[1] Her seviyenin özellikleri, bilgi, beceri ve o seviye için gerekli öğrenmenin sonucunda ortaya konması beklenen yetkinlikleri tanımlayan bir “seviye tanımlayıcı” ile tanımlanmaktadır. Seviye belirlenirken: teorik ve pratik bilginin genişliği ve derinliği; kavramaya, yaratıcılığa ve pratiğe ilişkin becerilerin karmaşıklığı; entelektüel becerilerin karmaşıklığı; kişinin aldığı sorumluluğun miktarı; problem çözme ve/veya yaratıcılığın derecesi; ekip çalışması miktarı; liderlik ve hesap sorulabilirliğin kapsamı gibi ölçütler dikkate alınmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir