Close

Kobi’ler İçin 10.000 TL MYK (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Belgesi Desteği (13 Eylül 2015)

KOSGEB destek programlarına KOBİ çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgesi aldırılmasına yönelik 10.000 TL’ye kadar desteklenen destek programına yer vermiştir.

KOSGEB Genel Destek Programı Başvurusu yapmakisteyen KOBİ’ler, KOSGEB internet sitesi e-KOBİ bağlantısından (http://destek.kosgeb.gov.tr/) veritabanına kayıt olmak suretiyle istenen işletme bilgilerinin sisteme girişi ile birlikte kullanıcı adı ve şifre oluşturma işlemlerini gerçekleştirirler.

KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerile KOSGEB hedef kitlesine yeni dâhil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,

KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,

KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

KOSGEB TARAFINDAN VERİLEN BELGELENDİRME DESTEKLERİ

İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP)

Çalışanına mesleki eğitim aldıran/MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almasını sağlayan KOBİ’lerin, bu faaliyetlere ilişkin maliyetleri desteklenecektir tedbiri kapsamında KOSGEB KOBİ çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgesi aldırılmasına ve 10.000 TL’ye kadar desteklenmelerine ilişkin bilgilendirme materyallerine aşağıda yer verilmiştir.

KOBİler İçin Belgelendirme (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Desteği Programın Amacı ve Gerekçesi:

 Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dâhil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,

 KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

 Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,

 KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

 KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

Başvuru Şekli: KOSGEB Genel Destek Programı Başvurusu yapmak isteyen KOBİ’ler, KOSGEB internet sitesi e-KOBİ bağlantısından (http://destek.kosgeb.gov.tr/) veri tabanına kayıt olmak suretiyle istenen işletme bilgilerinin sisteme girişi ile birlikte kullanıcı adı ve şifre oluşturma işlemlerini gerçekleştirirler. Aynı adresten kayıtlı üye girişi yapan işletmeler bir sonraki ekranda sol üstte karşılarına çıkacak olan Genel Destek Başvurusunu tıklayarak başvuru işlemlerini başlatabilmektedir. Gerekli adımları tamamlayarak ilgili destek birimi başvuru formuna ulaşan işletmeler formun imzalı çıktısını bağlı bulunduğu KOSGEB Hizmet Merkezine 2 vererek başvurularını tamamlarlar.

Ayrıca, sistemin kullanım kılavuzuna da http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=7 adresinden ulaşılabilir. KOSGEB veri tabanından yaptığınız ve henüz onaylanmamış destek başvurularını günleyebilir, silebilir, ödeme olurunuz ve başvuru formunuzu görüntüleyebilirsiniz.

Başvurusu kabul edilen işletmelerden aynı adresten bir örneğine ulaşılabilecek olan bir taahhütname alınır. Taahhütnamenin kayda alındığı tarih KOSGEB tarafından programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Programın Süresi: Programın süresi süreyi tamamlayan işletmelerin talebi üzerine kaydının yenilenebilmesi hususu saklı kalmak üzere işletme için 3(üç) yıldır.

Programın Kapsamı ve Başvuru Yapabilecek İşletmeler: KOSGEB Genel Destek Programından yararlanmak isteyen işletmeler için ilk koşul KOSGEB veri tabanında yer almaktır. Program kapsamında 13 adet geri ödemesiz destek bulunmak üzere, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile ortak çalışma alanı oluşturan toplam 2 adet destek programı mevcuttur.

Bunlar; Eğitim Desteği ile Belgelendirme Desteğidir ve aşağıda ayrıntılandırılacaktır.

Belgelendirme Desteği (Mesleki Yeterlilik Belgesi Desteği) KOSGEB Genel Destek Programı:

MADDE 7 “İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir.

Bu destek, ilgili kurum/kuruluşa belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir.

Daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış olan işletmelere, aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmaz. Her bir belge için destek üst limiti 2.500 TL’yi aşamaz” bilgileri yer almaktadır.

3 Genel Destek Programı 7. Maddenin (ı) fırkasında yer alan yukarıdaki bilgilere göre MYK tarafından yetkilendirilmiş ve öncesinde TÜRKAK personel belgelendirme akreditasyonunu tamamlamış Sınav ve Belgelendirme Kuruluşları tarafından verilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli personel çalıştıran işletmeler bu kapsamda Belgelendirme desteğinden yararlandırılabilmektedirler.

Destek Başvuruları, Değerlendirme, Onay ve Ödeme Koşulları: İşletme, her bir destek için uygulama esaslarında belirtilen esaslar dâhilinde KOSGEB Birimine başvuru yapar. KOSGEB Birimi gerekli değerlendirmeyi yapar ve değerlendirme sonucunu işletmeye bildirir. İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek ödemeye esas belgeleri KOSGEB Birimine sunar. Destek ödemesi ile ilgili istisnai bir uygulama olacaksa bu durum programın uygulama esasında ayrıca belirtilir.

KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek işletmenin banka hesabına destek ödemesini yapar. İşletmenin programı tamamlamasından sonra, programın işletmeye etkisi ve sonucu KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.

Program Başvurusu ve Ödeme Esnasında İstenen Belgeler:

Destek Adı Başvuru Belgeleri Ödeme Belgeleri Belgelendirme Desteği

1.Belgelendirme Desteği Başvuru Formu

2.Belgenin alındığı/alınacağı kurum/kuruluşun belge konusu ile ilgili olarak TÜRKAK tarafından verilmiş akreditasyon belgesi veya TÜRKAK’ın web sayfasından alınan çıktı Belgenin alındığı/alınacağı kurum/kuruluşun TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edildiğine dair akreditasyon belgesi veya TÜRKAK’ın web sayfasından alınan çıktı (OHSAS Belgesi talep edilmesi durumunda)

1.Belgelendirme Desteği Ödeme Talep Formu

2.İşletme adına düzenlenmiş fatura/fatura yerine geçen belge

3.İşletme tarafından fatura tutarının tamamının ödendiğini gösterir banka dekontu

4.Destek kapsamında alınan belge

5.İşletmenin SGK Borcu Yoktur yazısı

6. İşletmenin SGK Borcu Yoktur yazısı (Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.