Close

Murat Bozkurt Mesleki Yeterlilik Belgesi Ve Mesleki Eğitim Anlattı (10 Mayıs 2016)

Ege Vizyon Akademi genel müdürü İnşaat Mühendisi Mehmet Murat BOZKURT,  son bir aydır kendisine ve firmasına çok yoğun talebin yanısıra benzer sorularla karşılaştıklarını dile getirdi. BOZKURT, Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme sisteminin ilgili bakanlıklar ve basın yolu ile yeterli açıklanmadığını ilgile kesimlere ulaşılamadığını belitti. BOZKURT, İş dünyasının yeterli bilgilendirilmemesinin sonucu olarak panik havası esmesinin işgüzarların haksız menfaatler elde etmelerine sebep olmaktadır ve haksız menfaat sürecek gibi gözükmektedir dedi.

BOZKURT, özellikle Meleki Eğitim ile Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme gereklilikleri – zorunluluklarının karıştırıldığını  halen eğitim sertifikalarını pazarlayan simsarların emeğin alınterinin hakkını yediklerini dile getirdi.

Piyasada yer alanların Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme konusunda şüphede kaldıkları her durum ve soruda kendisini ve firmasını arayabileceklerini söyleyen BOZKURT, diğer bir adres olarak da Mesleki Yeterlilik Kurumunun internet sitesi www.myk.gov.tr  gösterdi.

Ayrıca kamu oyunu bilgilendirmeyi bir vazife telekki ettiğini ifade eden BOZKURT önemli bilgiler verdi.

              Sayın İş camiası yetkilileri,

              Sizlerin de bilği gibi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun 17’inci maddesine göre mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.   

Bu kapsamda işveren tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde görevlendireceği çalışanlarına mesleki eğitim aldırması gerekmektedir.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6’ıncı maddesinde mesleki yeterlilik belgesi dâhil olmak üzere hangi belgelerin mesleki eğitim belgesi sayıldığı belirtilmiştir.

25.05.2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ işverene tebliğin ekinde yer alan 40 meslekte ve 24.03.2016 tarih 29663 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğin ekinde yer alan 8 meslekte, mesleki eğitim alınması gereken tehlikeli ve çok tehlikeli olan işlerde çalışanlarına mesleki yeterlilik belgesi aldırma zorunluluğu getirmiş.

Bu yükümlülük için her bir tebliğin yayım tarihinde itibariyle 12 aylık bir geçiş dönemi öngörmüştür.

                      Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir? Kimler Mesleki Yeterlilik Belgesi Almalıdır?

Mesleki yeterlilik belgesi, bireyin ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren bir belgelerdir.

                 Mesleki yeterlilik belgesi MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından ölçme ve değerlendirme sonucunda başarılı olan bireylere verilir.

                 Mesleki yeterlilik belgesi bireyin söz konusu işin gerektirdiği vasıfları taşıdığının bir göstergesidir. Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler dışında bütün mesleklere için mesleki yeterlilik belgesi zaman içinde zorunlu hale gelecektir.

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ ilk etapta 40 adet sonra da 8 mesleğe belge zorunluluğu getirmiş ve mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışanların tebliğin ekinde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılamayacağını bildirmiştir.

Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar bu hükmün dışında tutulmuştur.

Bu kapsamda işveren 25.05.2016 tarihinden sora söz konusu tebliğde yer alan ve tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belgesi olmayanları çalıştıramayacak.

        Mesleki Eğitim Yükümlülüğü Kaldırıldı mı? –  Ertelendi mi?

Mesleki yeterlilik belgesiyle beraber tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde gerekli olan mesleki eğitim yükümlülüğü kaldırılmamıştır, ertelenmemiştir.   

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6’ıncı maddesine göre mesleki yeterlilik belgesi tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde gerekli olan mesleki eğitim belgesi olarak kabul edilmektedir.

26.05.2016 tarihine kadar tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar için mesleki yeterlilik belgesi zorunlu değildir ama mesleki eğitim belgesi zorunludur.

                    Mesleki Eğitim Alan Çalışanın Mesleki Yeterlilik Belgesi Alması Gerekir mi?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun 17’inci maddesine göre işveren tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim aldığını belgelemeyenleri çalıştıramaz.

Bu kapsamda tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim aldığına dair belgelerinin olması gerekmektedir.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6’ıncı maddesine göre mesleki eğitim belgesi sayılan kurs, eğitim ve belgeler şunlardır;

1.  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,

2.  İş Kur Tarafından kontrol faaliyet gösteren kurslar tarafından verilen mesleki eğitim kurslar ve iş başı eğitimleri sonunda verilen bitirme belgesi,

3.  Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,

4.  Ateşçilik yeterlilik belgesi,

5.  Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

6.  Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

7.  Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler,

8.  Mesleki yeterlilik belgesi.

Yukarıdaki belgelerden ilk yedisinden birisine sahip olanlar 25.05.2016 tarihine kadar mesleki yeterlilik belgesi olmaksızın tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

Söz konusu tarihlerden sonra önce 40 meslekte sonra da 8 meslekte herkesin mesleki yeterlilik belgesi alması gerekmektedir.

Sadece ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olanların almış oldukları belge ve diplomalarında belirtilen alanlarda çalıştığı sürece mesleki yeterlilik belgesi almasına gerek yoktur.

                        Mesleki Eğitimin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminden Farkı Nedir?

Mesleki eğitimin konuları arasında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi de mevcuttur.

Çalışanların geçerli bir mesleki eğitim sertifika ve/veya diplomaları olsa dahi İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri gereği tehlikeli sınıf işyerlerinde çalışanlar iki yılda 12 saatçok tehlikeli sınıf işyerlerinde çalışanlar ise yılda 16 saat yönetmelikte yer alan temel konular ve yaptıkları işi ilgilendiren konularda iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almaları da zorunluluktur.

İşveren, çalışanlarının hepsinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimini yönetmeliklerde belirtildiği gibi almasını sağlamalıdır.

                             Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için başvuranlara, hem teorik hem uygulama sınavlarında A1 bölümü (iş sağlığı ve güvenliği) olarak iş sağlığı ve güvenliği soruları da sorulmakta ve ayrıca değerlendirilmektedir.

Mesleki eğitim alanlar da mesleki yeterlilik belgesi alanlar da çalışacakları firmaları girişleri sırasında temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaları zorunlu olup, çalıştıkları firmanın tehlike sınıfına göre iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini belirlenen sürelerde tamamlamaları ve tekrarlamaları firmalarının sorumluluğundadır.

İşveren Çalışanlarına Kendi İşyerinde Mesleki Eğitim Verebilir mi?

Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda mesleki eğitim belgesi verilebilir.

Bunun için genellikle bir halk eğitim merkezi veya özel eğitim kurumu ile protokol yapılması gerekmektedir. Eğer işyerinde usta öğretici belgesi olan birisi varsa teorik ve uygulama eğitimini verebilir, olmaması durumunda halk eğitim öğretmen ataması yapacaktır.

Mesleki eğitim kapsamında verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimini işyerinde görevli iş güvenliği uzmanı verebilir. Sadece harç ödemesi yaparak işveren kendi işyerinde çalışanlarına gruplar halinde mesleki eğitim verilmesini sağlayabilir.

Kursların tamamlanması ile eğitim dosyaları halk eğitim merkezine yollanır, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra halk eğitim merkezi sertifikasyon işlemlerini yaparak mesleki eğitim belgeleri düzenlenir.

Verilen mesleki eğitim belgeleri tebliğde yer alan 40 meslekte 25.05.2016 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihten sonra tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacak olanların mesleki yeterlilik belgesi alması gerekecektir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim belgesi / Mesleki yeterlilik belgesi olmadan çalıştırılan işçi başına 2016 yılı için 527 TL idari para cezası öngörülmektedir.

MYK zaman içerisinde bütün meslekler için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirecektir.

Ustalık belgesi almış olanlar ile meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanların mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu değildir.

Tüm herkes için yararlı olacağını düşündüğüm bu yazı ve ilgili tüm konularda siz değerli dostlarımıza yardıma hazır olduğumuzu bir daha belirtmek isterim.

Saygı ve sevgilerimle.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir