Ege Vizyon Akademi olarak;

 • Belgelendirme faaliyetinin tüm aşamasında; herhangi bir tarafın baskısı veya etkisi altında kalmaksızın TS EN ISO/IEC 17024 ve ilgili yasal gereklilikler çerçevesinde tarafsızlığın korunacağını,
 • Kendi çalışanlarına, başvuru sahiplerine ve adaylara adil, eşitcil, dürüst ve yansız şekilde davranılacağını,
 • Belgelendirme gerçekleştirdiği belgelendirme hizmetlerinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışılacağını,
 • Belgelendirme faaliyetlerine katılan bütün personel ve komitelerinin, kararını hiçbir şahıs veya kurumun etkisi altına girmeden vereceğini,
 • Belgelendirme başvurularının alınması esnasında, herhangi bir menfaat çatışmasına neden olabilecek bir durum söz konusu ise belgelendirme hizmeti verilmeyeceğini,
 • Belgelendirme işlemi için hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırarak veya yavaşlatarak yapılan gizli ayrımcılıklar ve benzeri ayrımcı uygulamalarda bulunulmayacağını,
 • Yürüttüğü belgelendirme faaliyetlerinde taraflara objektif olarak yaklaşım sergileyeceğini ve çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek durumlar için gerekli önlemlerin alındığını,
 • Yürütülen belgelendirme faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlığı ve doğruluğuyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içinde yer almayacağımı,
 • Belgelendirme faaliyetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı önlemlerin alındığını,
 • Belgelendirme faaliyetlerini tarafsız bir şekilde yürüteceğimizi, tarafsızlığa yönelik riskleri devamlı surette belirleyeceğimi ve tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer baskılara izin vermeyeceğimi,
 • Şikayet ve itirazları gizlilik prensibinden ödün vermeden ele alındığını,
 • Belgelendirme faaliyetleri esnasında elde edilen bilgilerin, ilgili kişi ve/veya kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, belgelendirilen kişi, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,
 • Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak kanun, mevzuat, yönetmelik, standartlar ve kendi prosedür şartlarımın dışına çıkmayacağımı,
 • Belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 standardına uygun olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağımı,
 • Belgelendirmeyi etkileyebilecek başka faaliyetleri yürütmeyeceğim ve faaliyetlerimizin finansmanını öz kaynaklarımızla karşılayacağımı,
 • Belgeyi verme, sürdürme, yenileme, kapsamını genişletme ve daraltma, askıya alma ve geri çekme dahil olmak üzere, belgelendirme ile ilgili kararlara dair yetkiyi ve sorumluluğu üstleneceğimi,
 • Belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri gizlilik ilkesine bağlı olarak yürüteceğimi, çalışmaların tarafsızlığını sağlamak amacı ile tüm çalışanlarımız ile Ege Vizyon Akademi Belgelendirme Kuruluşu arasında gizlilik sözleşmesi yapıldığını,
 • Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personele, kararlarını etkileyecek hiçbir baskı uygulamayacağımı,
 • Belgelendirme faaliyetleri kapsamında üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırdığımı
 • Mesleki eğitimler vermediğimi,
 • Ege Vizyon Akademi’deki tüm çalışanlar (belgelendirme süreci çalışanları, tam zamanlı ya da yarı zamanlı sınav yapıcılar, gözetmenler) ve görev alan tüm komite/komisyon üyeleri üstlendikleri bütün görevlerde bağımsız olduklarını ticari, mali ve diğer baskılardan uzak oldukları ve olacakları bu beyanla garanti altına alınacağını,
 • Ege Vizyon Akademideki mali açıdan giderlerin karşılanması, şirketin mali yönden destekleyeceğimi,
 • Aynı anda birden fazla göreve atanmam durumunda tarafsızlık ilkesinden ödün vermeyeceğimi adil, geçerli ve güvenilir bir çalışma yapacağımı çıkar çatışmasına mahal vermeyeceğimi,
 • Yaptığım faaliyetler ile alakalı tüm sonuçlardan sorumlu olacağımı,
 • Sınav ve belgelendirme kayıtlarında sahtecilik veya tahrifat girişimlerini engellemek için gerekli çalışmaları yapacağımı,
 • Eğitim ve belgelendirme ayrımı hususunda Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği hükümlerini ihlal etmeyeceğimi,
 • Görevin gerektirdiği nitelikler ile temsil yeteneğine haiz olacağımı,
 • Hizmetleri dolayısıyla bildiklerimi ve duyduğum sırları saklamak, görev icabı kendilerine intikal etmiş belge ve bilgileri mahfuz tutacağımı,
 • Sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlık ilkelerini zedeleyecek ve çıkar çatışmasına sebebiyet verecek şekilde davranmayacağımı,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarına karışmayacağımı,
 • Bütün bunları kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, komitelerimiz, anlayışımız, çalışma şeklimiz, değerlerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını,

beyan ve taahhüt ederim.

 

 

                                                                                             GENEL MÜDÜR