Sınav Organizasyonu: Sınav Organizasyonları Yönetim temsilcisinin onayından sonra, tarihleri http://www.egevizyonakademi.com.tr adresinden duyurulur.

Sınavın Gerçekleştirilmesi: İlgili programda/yeterlilikte belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Sınav tüm adaylara aynı şartlarda ve seviyede uygulanmalı, tarafsızlığı tehlikeye düşürebilecek uygulamalardan sakınılmalıdır. Sınavın uygulanışı “TL-03 Sınav Uygulama Talimatı”nda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmelidir.

**Adayın talebi halinde Ulusal Yeterliliklerde belirtilen birim belgelendirme başvurusu da alınabildiği gibi gerekli evrakları ibrazı koşuluyla birim birleştirme sınavı gerçekleştirilebilir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması: Sınav sonuçları; http://www.egevizyonakademi.com.tr adresinden duyurulur.

Belgelendirme: Ege Vizyon Akademi dokümantasyonu içerisinde yer alan PR-09 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ ve İlgili Ulusal Yeterlilik Şartlarına göre belgelendirme kararı verilir. Belgenin durumu http://www.egevizyonakademi.com.tr/sayfa/belge-sorgulama/ yayınlanır.

Ege Vizyon akademi adayın talebi halinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenleyebilir. Birim başarı belgesinin şekli, içeriği ve geçerlilik süresi ilgili ulusal yeterliliğe uygun olmak kaydıyla Ege Vizyon Akademi tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

Adayın sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde adayın talebiyle birim başarı belgeleri birleştirilir. Belgelendirme kararı en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilir ve Mesleki yeterlilik belgesi düzenlenir.

Belge Süresini Uzatılması: İlgili programlarda/yeterliliklerde belirtilen süreler ve şartların sağlanması durumunda belge süreleri uzatılır. Belge uzatımı için başvuru, ilgili programlarda/yeterliliklerde belirtilen süreler içinde yapılmalıdır.

Yeniden Belgelendirme: Belge süresi sona eren veya belgesi iptal edilenler yeniden sınava alınır. Belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir. Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir. Yeniden belgelendirmeye ilişkin özel şartlar varsa, ilgili programlarda/yeterliliklerde belirtilmiştir.

Belgelerin Dağıtılması: Belgelerin dağıtılması Kayıt personeli, tarafından yapılır. Hazırlanan belgeler belge sahibine “FR-17 Belge Teslim Formu” imzalattırılarak teslim edilir. Belge sahibinin talebi halinde, adresine posta veya kargo ile gönderilir.

Belgenin Kaybedilmesi: Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğinde yeni belge düzenlenmesini talep eder. Kayıp belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içeren yeni bir belge düzenlenir. Belge ücreti, Sınav ve Belgelendirme Ücret Tarifesi sayfasında yer alan “Genel şartlar Açıklamalar” kısmında yayınlanmıştır.

Belgenin İptal Edilmesi ve Askıya Alınması: Belge sahibi, başvuru sırasında imzalamış olduğu başvuru formu ve personel belgelendirme sözleşmesinde yer alan adayın hak ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmediğinde veya gözetim işlemlerini tamamlamadığında belge askıya alınır. Belge sahibine bilgi verilir. Bilgilendirme sonrasında belge sahibinin belge geçerlilik süresi dolana kadar belgesi askıda kalır. Mesleki Yeterlilik Kurumu kapsamında verilen belgelerin iptal ve askıya alınması, yeterliliklerde belirtilen hususlar dikkate alınarak iptal veya askıya alma işlemi Kalite Yöneticisi tarafından gerçekleştirilir.

Gözetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Belgelendirilen kişilerin ilgili standartlar doğrultusunda ve yetkilendirilen süreler içinde belgelendirme konusu ile ilgili çalıştığının ve belgelendirilen kişinin yeterliliğinin sürdürdüğünün kontrolü sağlamak için yapılır.

GÖZETİM FAALİYETİNDE EGE VİZYON AKADEMİ’NİN YERİNE GETİRMESİ GEREKENLER:

– Gözetim tarihi yaklaşan belge sahipleri bilgilendirilir.

– Belgelendirilmiş personelin belge kapsamıyla ilgili çalıştığının kontrolü ve gözetimi için, Gözetim Performans İzleme ve Belge Yenileme Formu belge sahiplerine iletilir. (Kaynakçı Ulusal Yeterlilikleri için TS EN ISO 9606-1 ve TS EN ISO 9606-2 standartlarına uygun hazırlanmış gözetim formu gönderilir.)

– Gözetim evrakları Ege Vizyon Akademi’ye ulaştırıldıktan sonra belge sahibinin belge geçerliliği devam eder.

– Gözetim tarihi içerisinde gözetim evrakları Ege Vizyon Akademi’ye ulaştırılmayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belge geçerlilik süresi dolana kadar belge sahiplerinin gözetim evraklarını tamamlaması beklenir, aksi durumlarda belge iptal edilir.

GÖZETİM FAALİYETİNDE BELGE SAHİBİNİN YERİNE GETİRMESİ GEREKENLER:

– Belge sahibi, Ege Vizyon Akademi tarafından gözetim faaliyetleri için gönderilmiş olan evrakları tamamlayıp, ilgili kanıtlar(SGK kaydı, referans yazısı vb.) ile Ege Vizyon Akademi’ye iletir.

  • Belgelerin gözetim süresi süresi ilgili programlarda/yeterliliklerde belirtilmiştir. (https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama)

  • Belgelendirme programlarında/yeterliliklerde ve/veya belgelendirme şartlarında değişiklik yapılması halinde, ilgili taraflar ve belgelendirilmiş olan kimseler değişiklik hakkında bilgilendirilir. Bilgilendirme http://www.egevizyonakademi.com.tr web sitesinden ve belgelendirilen kişilere telefon, e-posta veya yazışma yolu ile yapılır. Belirlenen süre içerisinde, belgelendirilmiş olan her personelin, değiştirilen şartlara uyum sağlayıp, sağlamadığının kontrolü yapılır.

  • Mevcut kişisel bilgilerinden kendisine ulaşılamayan belge sahibi varsa, belge sahibi hakkındaki işlemlerde bildirimsiz yukarıdaki maddeler aynen uygulanır.