Close

Murat Bozkurt Mesleki Yeterlilik Belgesi Teşviklerinde 6111 Sayılı Kanunu Sizler İçin Özetledi (13 Eylül 2015)

Ege Vizyon Akademi Mesleki Belgelendirme firması ortağı ve genel müdürü Murat BOZKURT sizler için Mesleki Yeterlilik Belgelesi teşviklerinde 6111 sayılı torba yasanın neler getirdiğini sizler için anlattı

6111 SAYILI TORBA KANUN KAPSAMINDAKİ MYK BELGE TEŞVİKLERİ

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Kapsamında Verilen Teşvikler İle İlgili Çalışmalar 27 Haziran 2013 tarihinde yapılan İMEİGEP toplantısında 6111 sayılı kanunla getirilen Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin teşviklerin kapsamının artırılması amacıyla MYK koordinasyonunda çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu karar doğrultusunda MYK, İŞKUR, SGK ve sosyal tarafların içinde bulunduğu çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde Mesleki Yeterlilik Belgelerine ilişkin teşviklerdeki kısıtlamaların (işe giriş tarihi, yaş, cinsiyet) kaldırılması, tüm Mesleki Yeterlilik Belgeli kişilerin teşviklerden yararlanması hedeflenmektedir.

Teşvikten Yararlanan Kişiler/ Meslekler MYK, İŞKUR ve SGK işbirliği ile yürütülen çalışmalar esnasında 6111 sayılı torba kanun kapsamında getirilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerine ilişkin teşvikten yalnızca 50’ye yakın Plastik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip vatandaşlarımızın yararlandığı, diğer 67 Ulusal Yeterlilikte Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip vatandaşlarımızın sözü edilen 67 mesleğe ilişkin bilgilerin İŞKUR tarafından SGK’ya bildirilmemesi nedeniyle yararlanamadıkları ortaya çıkmıştır. İŞKUR ve SGK ile koordinasyon sağlanarak belgelendirme yapılan 67 Ulusal Yeterliliğe ilişkin bilgiler SGK sistemine girilmiştir. Bundan sonra teşvikten yararlanmak isteyen MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli vatandaşlarımız başvurmaları halinde bu teşvikten yararlanabileceklerdir.

İŞKUR, MYK ve SGK Bilgi Sistemleri Üzerinde Teşviklerin Uygulanması MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli Vatandaşların/ İşverenlerin herhangi bir başvuru yapmadan bu teşvikten yararlanmaları için MYK, İŞKUR ve SGK arasında bilgi sistemlerinin güvenli veri paylaşımı için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak çalışmalar neticesinde MYK portalına giriş yapılan belgeli kimselerin teşvikten yararlanması için işveren primlerinin devlet tarafından karşılanması SGK sistemine otomatik olarak düşecektir. 6111 sayılı torba kanun kapsamında verilen teşvikle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

“6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Kapsamında Verilen Teşvikler İlgili koşulların karşılandığı durumda 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Teşvikten Yararlanma Koşulları

 Bu teşvik 31.12.2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerlidir

 İlgili maddenin yürürlülük tarihinden itibaren işe alınan ve fiilen çalıştırılan; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında kalmak

 Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmak Teşvik Süreleri

 18 – 29 yaş arasındaki erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip ise 48 ay süreyle

 Bu kişilerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise ilave olarak 6 ay süreyle

 Aynı zamanda belirtilen yaş kapsamında çalışmakta iken, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar için 12 ay süreyle teşvikten yararlanabilmektedirler. Mali Koşullar

 İşveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

 Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu fıkra hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez.

 Bu madde hükümleri; 21.4.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Teşvik Kapsamı

 Bu maddede sayılan belge ve nitelikler nedeniyle destek unsurundan yararlanabilmek için sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlilik belgelerinde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekir.

 Bu maddeyle sağlanan destek unsurundan aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilir.

 Sigortalı, destek süresini tamamlamadan işsiz kalması halinde, kalan süreden yeniden yararlanamaz. Ancak 18 – 29 yaş arasındaki erkekler ile 18 yaşından büyük kadınların Mesleki Yeterlilik Belgesini bu dönemde temin etmeleri halinde destekten yeniden yararlanabilirler. Bu durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşülür ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için maddede öngörülen süreyi aşamaz.

 Bu maddede düzenlenen teşvik, 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Başvuru Yerleri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine başvurular yapılabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir